Gadesælgerne i Hanoi er mere end et feriefoto

Gadesælgerne i Hanoi

Man ser dem overalt i Hanoi, og de udgør en langt vigtigere placering i handelslivet, end man ved første øjekast forestiller sig. Der er flest kvinder, og de er ofte luvet klædt på, når de tålmodigt vandre rundt i gaderne med deres tunge byrder over skulderen eller trækkende på deres tunglæssede cykler. Gadehandlerne med deres mobile ”butik” er en integreret og vigtig del af bybilledet.

De fleste kommer fra landdistrikterne, og kommer til Hanoi for at prøve lykken og med ihærdighed at tjene til dagen og vejen. Varerne kan være alt fra sæsonbetingede fødevarer over små restauranter med osende kul, til billig plastikskrammel (sandsynligvis fra Kina). Kun fantasien sætter grænser for det der kan sælges i gadeplan.

Folk i Hanoi er glade for gadesælgerne og prajer dem fra deres små butikker, så de undgår besværet med at finde varerne i butikkerne i området. De handler ris, søde kartofler, majs og bananer fra fortovskanten, eller nupper et hurtig måltid, når det rullende køkken passerer.

Mens hanoianerne er glade for deres gadesælgere, er de for de fleste turister stadig kun et feriefoto, der oser af autencitet og nostalgi, og gadesælgerne har da også opdaget turisternes kameraer, som ny indtægtskilde. De stille velvilligt op til fotografering mod betaling af et par tusinde Dong.

Gadesælgerne hører uadskilleligt sammen med Det Gamle Kvarter i Hanoi, og i mere end hundrede år har de været en naturlig del af bybilledet.old postcard hanoi Selv om de side om side med de koloniale bygninger kan minde om en rest fra en for længst overstået tid, er gadesælgerne stadig til stede og udfylder dagligt hovedstadens behov for hurtig handel ved fortovskanten.

At gadesælgerne udgør en ikke ubetydelig del af byens økonomi viser også tal opgjort af regeringen. I Hanois indre bydel regner man med at der er ca. 5000 sælgere vegetabilske varer og ca. 9000 frugtsælgere. Statistikken viser også, at 93% af gadesælgerne er kvinder med en gennemsnitsalder på 40 år. Over 75% af gadesælgerne kommer fra provinsen.

Paradoksalt er gadesælgernes største trussel turisterne. Deres erhverv har risiko for at transformere sig til et postkort, og da turisternes hurtige Kodak-penge som udgangspunkt er nemt tjente penge, ser man også ofte, at flere og flere gadesælgere lægger deres fokus her. Ærgerligt, for Hanoi vil miste en del af sin sjæl, hvis gadesælgerne reduceres til omvandrende folklore-motiver.
English version

Street vendors in Hanoi is more than a holiday snapshot

You see them everywhere in Hanoi, and they represent a much more important position in the marketing life than we at first sight imagine. There are more women, and they are often poorly dressed when they patiently walking around the streets with their heavy loads over the shoulder or pulling their full loaded bicycles. Street traders with their mobile “store” is a vital and important part of the cityscape.

Most of the women come from rural areas, and go to Hanoi to try their luck and perseverance to earn a living. The goods can be anything from seasonal foods to small restaurants with smoky coal to cheap plastic junk (probably from China). There are no limits to what can be be sold in the streets.

People in Hanoi are pleased with the street vendors and addressing them from their small shops, so they avoid the hassle of finding goods in shops in the area. Here you can buy rice, sweet potatoes, corn and bananas from the kerbside, or get a quick meal when the rolling kitchen passes.

While people from Hanoi need their street vendors, for most tourists they are still just a holiday snapshot that oozes authenticity and nostalgia, and the street vendors have also discovered the tourists’ cameras as a new source of income. They ask kindly for a few thousand Dong if you want a picture.

Street vendors are inseparably linked with the Old Quarter of Hanoi, and for more than a hundred years they have been a natural part of the cityscape. Although side by side with the colonial buildings they can give an impression of a long past time, street vendors still exist and fills a day of the capital’s need for rapid trading in the streets.

The street vendors account for a significant part of the city’s economy also shows figures calculated by the government. In Hanoi’s inner city, it is estimated that there are about 5000 sellers of vegetable products and about 9000 fruit sellers. The statistics also show that 93% of street vendors are women with an average age of 40 years. Over 75% of street vendors come from the province.

Paradoxically, street vendors’ biggest threat are tourists. Their business has a risk of transforming into a postcard, and when the tourists’ rapid camera-money basically is easily earned money, you also see often, that more and more street vendors put their focus here. Too bad for Hanoi, because it will lose a part of its soul if the street vendors are reduced to wandering folklore images.

STIL SPØRGSMÅL - ELLER FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD
  • Kontakt os her

    Udfyld formularen med dine informationer og du vil modtag et tilbud fra os. Det er helt gratis og uforpligtende
  • Vietnam Rejser - Kontakt os
  • Ønsker du tilbud på flyrejse?

    Passagerinfo: For at kunne give pris og bestille rejse, skal vi bruge følgende information på alle rejsende: Fulde navn (som i passet) og fødselsdato.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Få en mail når det igen er muligt at rejse til Vietnam - og bliv samtidig tilmeldt vores nyhedsbrev.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at afmelde dig nyhedsbrevet.

Tak for din tilmelding

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du kan bekræfte din tilmelding.

Med venlig hilsen
Vietnam Rejser